Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Τα θέματα της ιστορίας κατεύθυνσης 2011Α Ρ Χ Η  1Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ  –  Γ ΄ ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΩΝ
Τ Ε Λ Ο Σ  1Η Σ Α Π Ο  5  Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ  Η  1 8  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 1  
Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Μ Α Θ Η Μ Α:  Ι Σ Τ  Ο  Ρ Ι Α
Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Ω Ν:  Π Ε Ν Τ Ε  ( 5 )  
Ο Μ Α ∆ Α ΠΡ ΩΤ Η
Α1    
Ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ε τ ε τ ι ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν
γ ρ ά φ ο ν τ α ς σ τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό σ α ς τ η λ έ ξ η Σ ω σ τ ό ή Λ ά θ ο ς δ ί π λ α
σ τ ο γ ρ ά μ μ α π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ η ν κ ά θ ε π ρ ό τ α σ η:  
α. Το  «Χάτι Χουμαγιούν» (1856)  οδήγησε στη σταδιακή
υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόδουλους
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
β. Τ ο ν Α π ρ ί λ ι ο τ ο υ  1 9 1 6   ο τ ο ύ ρ κ ο ς β α λ ή ς Μ ε χ μ έ τ Τ ζ ε μ ά λ
Α ζ μ ή Μ π έ η π α ρ έ δ ω σ ε τ η δ ι ο ί κ η σ η τ η ς Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ  α ς
σ τ ο ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Γ ε ρ μ α ν ό Κ α ρ α β α γ γ έ λ η.  
γ. Α π ό τ α α ν τ ι β ε ν ι ζ ε λ ι κ ά κ ό μ μ α τ α π ι ο δ ι α λ λ α κ τ  ι κ ά ή τ α ν
τ α κ ό μ μ α τ α τ ο υ ∆ η μ η τ ρ ί ο υ Ρ ά λ λ η κ α ι τ ο υ Κ υ ρ ι α κ ο ύ λ η
Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η.  
δ. Τ ο  1
ο
ε ξ ά μ η ν ο τ ο υ  1 9 1 1   ψ η φ ί σ τ η κ α ν α π ό τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή
Β ο υ λ ή  5 3   τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς μ η θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ο υ
Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς.  
ε.   Η κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α τ ω ν π ρ ο σ φ ύ γ ω ν,   ι δ ι α ί τ ε ρ α κ α τ ά τ α
π ρ ώ τ α χ ρ ό ν ι α μ ε τ ά τ η ν ά φ ι ξ ή τ ο υ ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α,  υ π ή ρ ξ ε
μ ε γ ά λ η.
Μ ο ν ά δ ε ς  1 0  
Α2  
Ν α δ ώ σ ε τ ε τ ο π ε ρ ι ε χ  ό μ ε ν ο τ ω ν α κ ό λ ο υ θ ω ν ό ρ ω ν:   
α.   Τ ά γ μ  α τ α ε ρ γ α σ ί α ς
β.   Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή  ( 1 9 1 8 )  
γ.   Μ ι κ τ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Α ν τ α λ λ α γ ή ς  ( 1 9 2 3 )  
Μ ο ν ά δ ε ς  1 5  
Β1  
α. Π ο ι α ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ τ ι κ ά α ι τ ή μ α τ α τ ω ν α ν τ ι π ο λ ι τ ε υ τ ι κ ώ ν
ο μ ί λ ω ν,   π ο υ σ υ γ κ ρ ο τ ή θ η κ α ν π ε ρ ί τ α τ έ λ η τ η ς δ ε κ α  ε τ ί α ςΑ Ρ Χ Η  2Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ  –  Γ ΄ ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΩΝ
Τ Ε Λ Ο Σ  2Η Σ Α Π Ο  5  Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ
τ ο υ  1 8 5 0 ,   ε ξ έ φ ρ α σ ε μ ε τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή τ ο υ δ ρ ά σ η ο
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Κ ο υ μ ο υ ν δ ο ύ ρ ο  ς;   (μ ο ν ά δ ε ς  5 )  
β. Π ο ι ο ι σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ τ η ν ε π α ν ά σ τ α σ η κ α τ ά τ ο υ Ό θ ω ν α,  
τ ο  1 8 6 2 ;   (μ ο ν ά δ ε ς  5 )  
Μ ο ν ά δ ε ς  1 0    
Β2  
Π ώ ς ε ξ ε λ ί χ θ η κ ε τ ο Κ ρ η τ ι κ ό Ζ ή τ η μ α α π ό τ η ν έ κ ρ η ξ η τ ω ν
Β α λ κ α ν ι κ ώ ν Πο  λ  έ μ ω  ν μ έ χ ρ ι τ ο ν Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο τ ο υ  1 9 1 3 ;  
Μ ο ν ά δ ε ς  1 5  
Ο Μ Α ∆ Α ∆ ΕΥ Τ Ε Ρ Η
Γ1    
Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς ι σ τ ο ρ ι κ έ ς σ α ς γ ν ώ σ ε ι ς κ α ι α ν τ λ ώ ν τ α ς
σ τ ο ι χ ε ί α α π ό τ ο κ ε ί μ ε ν ο π ο υ σ α ς δ ί ν ε τ α ι:    
α. Ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ε τ ε τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς τ η ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς
μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς π ο υ ξ ε κ ί ν η σ ε η κ υ β  έ ρ ν η σ η τ ο υ Ε λ.  
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ ο  1 9 1 7 .   (μ ο ν ά δ ε ς  8 )  
β. Ν α α ν α φ ε ρ θ ε ί τ ε σ τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς
μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς κ α ι σ τ α ν έ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ
α ν α δ ε ί χ θ η κ α ν σ τ η ν π ο ρ ε ί α τ η ς.   (μ ο ν ά δ ε ς  1 7 )  
Μ ο ν ά δ ε ς  2 5    
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Τ ὰ μ έ τ ρ α ἀ π α λ λ ο τ ρ ι ώ σ ε ω ς θ ε σ π ί σ θ η κ α ν σ τ ὶ ς  2 0   Μ α ΐ ο υ
1 9 1 7 ,   κ α ὶ τ ὸ φ θ ι ν ό π ω ρ ο τ ο ῦ ἴ δ ι ο υ ἔ τ ο υ ς ἐ π ε κ τ ά θ η κ α ν μ ὲ
μ ε ρ ι  κ ὲ ς ἀ λ λ α γ ὲ ς γ ι ὰ ν ὰ π ε ρ ι λ ά β ο υ ν ὅ λ η τ ὴ ν Ἑ λ λ ά δ α.   Ἡ
μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ἀ π ο σ κ ο π ο ῦ σ ε σ τ ὴ ν ἀ ν α γ κ α σ τ ι κ ὴ
ἀ π α λ λ ο τ ρ ί ω σ η τ ῶ ν κ τ η μ ά τ ω ν π ο ὺ ξ ε π ε ρ ν ο ῦ σ α ν τ ὰ  1 . 0 0 0  
σ τ ρ έ μ μ α τ α.   Ο ἱ κ ο λ λ ῆ γ ο ι κ α ὶ ο ἱ ἀ γ ρ ο τ ι κ ο ὶ ἐ ρ γ ά τ ε ς,   τ ό σ ο ο ἱ
ν τ ό π ι ο ι ὅ σ ο κ α ὶ ο ἱ π ρ ό σ φ υ γ ε ς,   θ ὰ ἔ π  α ι  ρ ν α ν ἀ γ ρ ο τ ι κ ο ὺ ς
κ λ ή ρ ο υ ς,   ε ἴ  τ ε ἀ π ὸ τ ὶ ς ἀ π α λ λ ο τ ρ ι ω μ έ ν ε ς γ α ῖ ε ς τ ῶ ν
τ σ ι φ λ ι κ ι ῶ ν,   ε ἴ τ ε ἀ π ὸ γ α ῖ ε ς τ ο ῦ δ η μ ο σ ί ο υ.   Κ α ν έ ν α ἀ π ὸ τ ὰ
μ έ τ ρ α α ὐ τ ά,  ὅ μ ω ς,  δ ὲ ν ἐ φ α ρ μ ό σ θ η κ ε ἀ μ έ σ ω ς.  Ἐ π ί σ  η ς,  κ α ν έ ν α
ἀ π ὸ τ ὰ μ ε γ ά λ α τ σ ι φ λ ί κ ι α δ ὲ ν ἀ π α λ λ ο τ ρ ι ώ θ η κ ε τ ὸ  1 9 1 7 ,   κ α ὶ
μ ό ν ο ἕ ν α τ ὸ  1 9 1 8 .   Κ α ὶ π ά λ ι ἐ ξ ω  τ  ε ρ ι κ ὲ ς ἐ π  ε ί  γ ο  υ σ  ε ς ἀ ν ά γ κ ε ς,  
ὁ π ό λ ε μ ο ς κ α ί,   ἀ ρ γ ό τ ε ρ α,   ἡ Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ὴ ἐ κ σ τ  ρ α τ ε ί  α
ἀ π ο ρ ρ ό φ η σ α ν ὅ λ η τ ὴ ν π ρ ο σ ο χ ὴ κ α ὶ τ ὴ δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ῆ ς
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς˙ μ ε τ ὰ τ ὸ  1 9 2 2 ,  μ ὲ τ ὴ μ ε γ ά λ η ε ἰ σ ρ ο ὴ π ρ ο σ φ ύ γ ω ν,  Α Ρ Χ Η  3Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ  –  Γ ΄ ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΩΝ
Τ Ε Λ Ο Σ  3Η Σ Α Π Ο  5  Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ
ἀ ν α γ κ ά σ τ η κ α ν π ι ὰ ο ἱ κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς τ ῆ ς χ ώ ρ α ς ν α δ ώ σ ο υ ν
ὁ ρ ι σ τ ι κ ὴ λ ύ σ η σ τ ὸ ἀ γ ρ ο τ ι κ ὸ π ρ ό β λ η μ α.   [ . . . ]  
Τ ὰ π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο ὺ ε ἶ  χ α ν σ χ έ σ η μ ὲ τ ὴ δ ι α κ ί ν η σ η
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν,   τ ὴ ν π α ρ α δ ο σ ι α κ ὴ ἐ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η τ ο ῦ μ ι κ ρ ο ῦ
π α ρ α γ ω γ ο ῦ ἀ π ὸ τ ο ὺ ς μ ε σ ά ζ ο ν τ ε ς,   τ ὴ ν ἔ λ λ ε ι ψ η κ ε φ α λ α ί ω ν
κ α ὶ τ ο ὺ ς τ ο κ ο γ λ υ φ ι κ ο ὺ ς ὅ ρ ο υ ς δ α ν ε ι ο δ ο τ ή σ ε ω ς π ο ὺ
ἐ π ι κ ρ α τ ο ῦ σ α ν σ τ ὴ ν ἐ λ ε ύ θ ε ρ η ἀ γ ο ρ ά,   ἔ κ α ν α ν ἀ κ ό μ η π ι ὸ
α ἰ σ θ η τ ὴ τ ὴ ν ἀ ν ά γ κ η σ υ λ λ ο γ ι κ ῆ ς ἀ σ φ ά λ ε ι α ς π ο ὺ π ρ ό σ φ ε ρ α ν
ο ἱ σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί  [ . . . ] .  
[ . . . ]  Ἡ ἵ δ ρ υ σ η τ ο ῦ Ὑ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί α ς,   τ ὸ ν Ἰ ο ύ ν ι ο τ ο ῦ
1 9 1 7 ,   ἀ μ έ σ ω ς μ ε τ ὰ τ ὴ ν ἐ π ά ν ο δ ο τ ο ῦ Β ε ν ι  ζ έ λ ο υ σ τ ὴ ν Ἀ θ ή ν α,  
σ τ ά θ η κ ε ἡ ἀ π α ρ χ ὴ τ ῆ ς ἄ μ ε σ η ς κ ρ α τ ι κ ῆ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ω ς σ τ ὴ ν
ὀ ρ γ ά ν ω σ η κ α ὶ κ α θ ο δ ή γ η σ η τ ῆ ς γ ε ω ρ γ ι κ ῆ ς π α ρ α γ ω γ ῆ ς,   ἔ σ  τ ω
κ α ὶ ἂ ν ἡ π α ρ έ μ β α σ η ἦ τ α ν σ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ ὑ π ο τ υ π ώ δ η ς.  
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπὸ
1913 ὡς 1941, Ἀθήνα: Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, 
2
2008, σσ. 75-76. 
∆1    
Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ι ς ι σ τ ο ρ ι κ έ ς σ α ς γ ν ώ σ ε ι ς κ α ι α ν τ λ ώ ν τ α ς
σ τ ο ι χ ε ί α α π ό τ ο κ ε ί μ ε ν ο π ο υ σ α ς δ ί ν ε τ α ι,   ν α α ν α φ ε ρ θ ε ί τ ε
σ τ ι ς ε π  ι π  τ ώ σ ε ι  ς α π ό τ η ν ά φ ι ξ η τ ω ν Μ ι κ ρ α σ ι α τ ώ ν
π ρ ο σ φ ύ γ ω ν σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς ε λ  λ η ν ι κ ή ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς.  
Μ ο ν ά δ ε ς  2 5  
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ε ς ή τ α ν ο ι ε π ι π τ ώ σ ε ι ς α π ό τ η ν ε γ κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν
Ε  λ λ ή ν ω ν τ η ς Μ ι κ ρ ά ς Α σ ί α ς κ α ι τ η ς α ν α τ ο λ ι κ ή ς Θ ρ ά  κ η  ς κ α ι
σ τ ο ν ε π ι χ  ε ι ρ η μ α τ ι  κ ό τ ο μ έ α.  Η ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α γ ο ρ ά δ ι ε υ ρ ύ ν θ η κ ε
μ ε τ η ν π ρ ο σ θ ή κ η μ ε γ ά λ ο υ α ρ ι θ μ ο ύ κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν ε ν ώ,  
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α,   α π ό τ ο ν α σ τ ι κ ό π ρ ο σ φ υ γ ι κ ό π λ η θ υ σ μ ό
α ν τ λ ή θ η κ ε φ θ η ν ό ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό α λ λ ά κ α ι ε ι  δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι
τ ε χ ν ί τ ε ς.   Η χ ώ ρ α π λ ο υ τ ί σ τ η κ ε μ ε α ν θ ρ ώ π ο υ ς δ ε δ ο μ έ ν η ς
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς ι κ α ν ό τ η τ α ς κ α ι π ε ί ρ α ς,   π ο υ
π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ο ύ σ α ν σ τ ι ς μ ε γ ά λ ε ς α γ ο ρ έ ς τ η ς Ο θ ω μ α ν ι κ ή ς
Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς.   Ε ί ν α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ό τ ι,   ό π ω ς
α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ η ν έ κ δ ο σ η τ η ς Κ Τ Ε τ ο υ  1 9 2 6 ,   σ τ ο υ ς  7 . 0 0 0  Α Ρ Χ Η  4Η Σ Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ  –  Γ ΄ ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΩΝ
Τ Ε Λ Ο Σ  4Η Σ Α Π Ο  5  Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ
ε μ π ό ρ ο υ ς κ α ι β ι ο μ η χ ά ν ο υ ς γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς σ τ ο Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο τ η ς
Α θ ή ν α ς,   ο ι χ ί λ ι ο ι ή τ α ν π ρ ό σ φ υ γ ε ς,   ε ν ώ σ τ ο ν Π ε ι ρ α ι ά η
α ν α λ ο γ ί α ή τ α ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η.   Α π ό τ η ν α ρ χ ή η π ο λ ι τ ι κ ή τ η ς
Ε Α Π ε ν θ ά ρ ρ υ ν ε τ η ν ε γ κ α τ ά σ τ α σ η β ι ο μ η χ α ν ι ώ ν σ τ ο υ ς
σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ς,   μ ε σ κ ο π ό τ η ν ε κ τ  ό  ν ω σ  η τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς.  
Ε π ρ ό κ ε ι τ ο ό μ ω ς,   κ α τ ά τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς,   γ ι α μ ι κ ρ έ ς
β ι ο τ ε χ ν ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς,   ο ι ο π ο ί ε ς ε ν ι σ χ ύ θ η κ α ν α π ό τ ο κ ρ ά τ ο ς,  
τ η ν Ε Α Π ή τ η ν Ε θ ν ι κ ή Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς,   μ ε κ ο ι ν ω ν ι κ ά
κ α ι ό χ ι α ν α π τ υ ξ ι α κ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α.   Κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ι β ι ο μ η χ α ν ι κ ο ί-
β ι ο τ ε χ ν ι κ ο ί κ λ ά δ ο ι α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν  (τ α π η τ ο υ ρ γ ί α,  
μ ε τ α ξ ο υ ρ γ ί α,  π λ α σ τ ι κ ά,  βυρσοδεψία) και δόθηκε νέα ώθηση στην
κ λ ω σ τ ο ϋ φ α ν τ ο υ ρ γ ί α κ α ι τ η β ι ο τ ε χ ν ί α ε ι  δ ώ  ν δ ι α τ ρ ο φ ή ς.  
Ά ν θ ι σ η γ ν ώ ρ ι σ ε κ α ι η β ι ο μ η χ α ν ί α ο ι κ ο δ ο μ ι κ ώ ν υ λ ι κ ώ ν,   ο
μ ό ν ο ς κ λ ά δ ο ς π ο υ υ π ο κ α τ έ σ τ η σ ε μ α ζ ι κ ά τ ι ς ε ι σ α γ ω γ έ ς σ τ ο
Μ ε σ ο π ό λ ε μ ο.   Σ τ η δ ε κ α  ε τ  ί α  1 9 2 2 - 1 9 3 2   δ ι π λ α σ ι ά σ τ η κ ε ο
α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν μ ο ν ά  δ ω ν κ α ι α υ ξ ή θ η κ ε ο ό γ κ ο ς
κ α ι η α ξ ί α τ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς,   χ ω ρ ί ς ό μ ω ς ν α ε π  έ λ  θ ε ι κ ά π ο ι α
δ ο μ ι κ ή α λ λ α γ ή.   Η β ι ο μ η χ α ν ί α θ α α ρ χ ί σ ε ι ν α κ ι ν ε ί τ α ι μ ε
τ α χ ύ τ ε ρ ο υ ς ρ υ θ μ  ο ύ ς τ ο  1 9 3 1 ,   χ ά ρ η κ υ ρ ί ω ς σ τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή
υ π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ω ν ε ξ α γ ω γ ώ ν π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο ε λ λ η ν ι κ ό
κ ρ ά τ ο ς μ ε τ ά τ η ν κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η τ ο υ δ ι ε θ ν ο  ύ ς ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ο ύ
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς.  
Γ.   Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ  ο ς,   «Η Ε λ λ ά δ α μ ε τ ο υ ς π ρ ό σ φ υ γ ε ς.   Η δ ύ σ κ ο λ η
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή σ τ ι ς ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς» ,   σ τ ο:   Β.   Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  (ε π ι μ. ) ,  
Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ Ν έ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ,   1 7 7 0 - 2 0 0 0 ,  7
ο ς
τ ό μ ο ς:   Ο
Μ ε σ ο π ό λ ε μ ο ς,   1 9 2 2 - 1 9 4 0 :   Α π ό τ η ν Α β α σ ί λ ε υ τ η ∆ η μ ο κ ρ α τ ί α σ τ η
∆ ι κ τ α τ ο ρ ί α τ η ς  4
η ς
Α υ γ ο ύ σ τ ο υ,   Α θ ή ν α:   Ε λ λ η ν ι κ ά Γ ρ ά μ μ α τ α,   2 0 0 3 ,  
σ σ.   9 7 - 9 8 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου