Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Απαντήσεις Λατινικών 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1.       Όλα είναι άθλια στους εμφύλιους πολέμους, αλλά τίποτα (δεν είναι) πιο άθλιο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές πιο άγριους και πιο αχαλίνωτους (απ’ ό,τι συνήθως), ώστε, ακόμη κι αν δεν είναι τέτοιοι απ’ τη φύση τους, εξαναγκάζονται να γίνουν από ανάγκη. Γιατί οι εκβάσεις των εμφύλιων πολέμων είναι πάντοτε τέτοιες, ώστε όχι μόνο να γίνονται αυτά που θέλει ο νικητής, αλλά  ακόμα (ώστε) να κάνει ο νικητής το χατίρι εκείνων, με τη βοήθεια των οποίων αποκτήθηκε η νίκη.  

……………………………………………………………………………………….
Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών, πολλοί, όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι, αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι τόσο ανόητος, ώστε αυτός να μη βλέπει πως έγινε συνωμοσία, κανείς (δε θα είναι) τόσο αχρείος, ώστε να μην (το) ομολογήσει. 

                                                                                                   Μονάδες 40

Β.1.
bellis civilibus : bellum civile
miserius : miserrimum
ipsa :ipsum
victores : victoribus
ferociores : feroci
tales: talis
exitus: exitu
iis :earum
auxilio : auxilium
auctoritarem : auctoritas
multi : plus
hunc : huic
castra : castrorum
stultum : stultam
                                                                                                Μονάδες 15

Β.2.
reddit : reddidisti
sint :  sunto
cogantur : cogeretur
fiant : faciendum
velit : vult
obsequatur : obsequentur
parta sit : peperisti
animadvertissem : animadversumanimadversu
dicerent : dixerint
intellego : intellexisse
pervenerit : perveniebatis
intendit : intende
videat : vidissemus
fateatur : fatebuntur

                                                                                                            Μονάδες 15

Γ1.α.

miserius      :
είναι κατηγορούμενο στο “nihil” από το εννοούμενο συνδετικό ρήμα “est”.

ferociores    :
είναι κατηγορούμενο στο “victores” από το ρήμα “reddit”.

bellorum    :
είναι γενική υποκειμενική στο “exitus”.

iis              :
είναι αντικείμενο στο ρήμα  “obsequatur”.

id             :
είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο “factum esse” (ετεροπροσωπία).

fore         :
είναι αντικείμενο στο ρήμα “intellego”, ειδικό απαρέμφατο.

coniurationem :      

είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο “esse factam” (ετεροπροσωπία).
                                                                               Μονάδες  7

Γ1.β.    in  bellis, quae  civilia  sunt                                       
                                                                                                   Μονάδες  3


Γ1.γ.    Cicero  scripsit  bellorum  civilium  exitus  tales  esse  semper, ut  non  solum ea fierent, quae vellet victor, sed etiam  ut victor obsequeretur iis, quorum auxilio  victoria  parta esset.
                                                                                                   Μονάδες 5Γ2.α. etiamsi natura tales non sint :
·         Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική παραχωρητική πρόταση.  
·         Εκφέρεται με υποτακτική (γιατί εκφράζει μια υποκειμενική κατάσταση που, κι αν δεχθούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης) Ενεστώτα, επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cogantur). Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
Μονάδες 3Γ2β. quae velit victor :

Είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο “ea”. Εκφέρεται με υποτακτική καθ’ έλξη (από το ρήμα “fiant”) Ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (άμεσα από το fiant”  και έμμεσα από το “sunt”). Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
                                                                                                            Μονάδες 4

Γ2γ. ΠΛΑΓΙΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Υπόθεση : si in Manliana castra pervenerit (υποτακτική Παρακειμένου)
     
Αποδόσεις : neminem tam stultum fore
                    neminem tam improbum (fore) (ειδικά απαρέμφατα Μέλλοντα).

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

Υπόθεση : si in Manliana castra pervenerit (οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα)
     
Αποδόσεις : nemo tam stultus erit
                    nemo tam improbus (erit) (οριστικές Μέλλοντα).

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την ανοικτή υπόθεση στο μέλλον (προσδοκώμενο).

Υπόθεση ΠΙΘΑΝΗ ή ΔΥΝΑΤΗ :

Υπόθεση : si in Manliana castra perveniat (υποτακτική Ενεστώτα)
     
Αποδόσεις : nemo tam stultus sit
                    nemo tam improbus (sit) (υποτακτικές Ενεστώτα).
                                                                                                            Μονάδες 8


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthra/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2013#ixzz2UgBQC5ok
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου