Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Απαντήσεις Λατινικών 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α1.       Όλα είναι άθλια στους εμφύλιους πολέμους, αλλά τίποτα (δεν είναι) πιο άθλιο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές πιο άγριους και πιο αχαλίνωτους (απ’ ό,τι συνήθως), ώστε, ακόμη κι αν δεν είναι τέτοιοι απ’ τη φύση τους, εξαναγκάζονται να γίνουν από ανάγκη. Γιατί οι εκβάσεις των εμφύλιων πολέμων είναι πάντοτε τέτοιες, ώστε όχι μόνο να γίνονται αυτά που θέλει ο νικητής, αλλά  ακόμα (ώστε) να κάνει ο νικητής το χατίρι εκείνων, με τη βοήθεια των οποίων αποκτήθηκε η νίκη.  

……………………………………………………………………………………….
Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών, πολλοί, όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι, αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι τόσο ανόητος, ώστε αυτός να μη βλέπει πως έγινε συνωμοσία, κανείς (δε θα είναι) τόσο αχρείος, ώστε να μην (το) ομολογήσει. 

                                                                                                   Μονάδες 40

Β.1.
bellis civilibus : bellum civile
miserius : miserrimum
ipsa :ipsum
victores : victoribus
ferociores : feroci
tales: talis
exitus: exitu
iis :earum
auxilio : auxilium
auctoritarem : auctoritas
multi : plus
hunc : huic
castra : castrorum
stultum : stultam
                                                                                                Μονάδες 15

Β.2.
reddit : reddidisti
sint :  sunto
cogantur : cogeretur
fiant : faciendum
velit : vult
obsequatur : obsequentur
parta sit : peperisti
animadvertissem : animadversumanimadversu
dicerent : dixerint
intellego : intellexisse
pervenerit : perveniebatis
intendit : intende
videat : vidissemus
fateatur : fatebuntur

                                                                                                            Μονάδες 15

Γ1.α.

miserius      :
είναι κατηγορούμενο στο “nihil” από το εννοούμενο συνδετικό ρήμα “est”.

ferociores    :
είναι κατηγορούμενο στο “victores” από το ρήμα “reddit”.

bellorum    :
είναι γενική υποκειμενική στο “exitus”.

iis              :
είναι αντικείμενο στο ρήμα  “obsequatur”.

id             :
είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο “factum esse” (ετεροπροσωπία).

fore         :
είναι αντικείμενο στο ρήμα “intellego”, ειδικό απαρέμφατο.

coniurationem :      

είναι υποκείμενο στο απαρέμφατο “esse factam” (ετεροπροσωπία).
                                                                               Μονάδες  7

Γ1.β.    in  bellis, quae  civilia  sunt                                       
                                                                                                   Μονάδες  3


Γ1.γ.    Cicero  scripsit  bellorum  civilium  exitus  tales  esse  semper, ut  non  solum ea fierent, quae vellet victor, sed etiam  ut victor obsequeretur iis, quorum auxilio  victoria  parta esset.
                                                                                                   Μονάδες 5Γ2.α. etiamsi natura tales non sint :
·         Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική παραχωρητική πρόταση.  
·         Εκφέρεται με υποτακτική (γιατί εκφράζει μια υποκειμενική κατάσταση που, κι αν δεχθούμε ότι αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης) Ενεστώτα, επειδή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cogantur). Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
Μονάδες 3Γ2β. quae velit victor :

Είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο “ea”. Εκφέρεται με υποτακτική καθ’ έλξη (από το ρήμα “fiant”) Ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (άμεσα από το fiant”  και έμμεσα από το “sunt”). Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
                                                                                                            Μονάδες 4

Γ2γ. ΠΛΑΓΙΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Υπόθεση : si in Manliana castra pervenerit (υποτακτική Παρακειμένου)
     
Αποδόσεις : neminem tam stultum fore
                    neminem tam improbum (fore) (ειδικά απαρέμφατα Μέλλοντα).

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

Υπόθεση : si in Manliana castra pervenerit (οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα)
     
Αποδόσεις : nemo tam stultus erit
                    nemo tam improbus (erit) (οριστικές Μέλλοντα).

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την ανοικτή υπόθεση στο μέλλον (προσδοκώμενο).

Υπόθεση ΠΙΘΑΝΗ ή ΔΥΝΑΤΗ :

Υπόθεση : si in Manliana castra perveniat (υποτακτική Ενεστώτα)
     
Αποδόσεις : nemo tam stultus sit
                    nemo tam improbus (sit) (υποτακτικές Ενεστώτα).
                                                                                                            Μονάδες 8


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthra/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2013#ixzz2UgBQC5ok
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Θέματα Λατινικών 2013

Τα θέματα είναι απαιτητικά στις συντακτικές ασκήσεις Γ1γ και Γ2γ, καθώς ζητείται και μεταφορά του ευθέος λόγου σε πλάγιο και μετατροπή εξαρτημένου υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο. Επίσης, ενδεχομένως οι μαθητές να αιφνιδιαστούν από την άσκηση που ζητά να αντικατασταθεί ο επιθετικός προσδιορισμός στη φράση «in bellis civilibus» με δευτερεύουσα πρόταση, ωστόσο ο βαθμός δυσκολίας της συγκεκριμένης άσκησης είναι μικρός. Οι υπόλοιπες συντακτικές και γραμματικές ασκήσεις είναι βατές.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea 
victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, 
necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non 
solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio 
victoria parta sit. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si 
in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc 
intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum 
fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non 
fateatur. 
Μονάδες 40 
Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις και φράσεις: 
bellis civilibus : την αιτιατική ενικού
miserius : τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό
βαθμό
ipsa : την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο
γένος
victores : την αφαιρετική πληθυντικού
ferociores : την αφαιρετική ενικού στον θετικό
βαθμό στο ίδιο γένος
tales (τ ο πρώτο του κειμένου) : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος
exitus : την αφαιρετική ενικού
iis : τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό
γένος
auxilio : την αιτιατική ενικού
auctoritatem : την ονομαστική ενικού
multi : το επίρρημα στον συγκριτικό βαθμό
hunc : τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος
castra : τη γενική πληθυντικού
stultum : τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος. 
Μονάδες 15 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους: 
reddit : το β ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
παρακειμένου στην ίδια φωνή
sint : το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
προστακτικής του μέλλοντα
cogantur : τo γ ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
του παρατατικού στην ίδια φωνή
fiant : το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού του
ουδετέρου γένους
velit : το γ ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ενεστώτα
obsequatur : το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής του μέλλοντα
parta sit : το β ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
παρακειμένου στην ενεργητική φωνή
animadvertissem : το σουπίνο και στους δύο τύπους
dicerent : τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής
του παρακειμένου στην ίδια φωνή
intellego : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια
φωνή
pervenerit : το β ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
οριστικής του παρατατικού
indendit : το β ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
του ενεστώτα στην ίδια φωνή
videat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του
υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
fateatur : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του
μέλλοντα. 
Μονάδες 15 
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 
miserius, ferociores, bellorum, iis, id, fore, coniurationem. 
Μονάδες 7 
Γ1β. «in bellis civilibus»: να αντικατασταθεί o επιθετικός προσδιορισμός
με δευτερεύουσα πρόταση. 
Μονάδες 3 
Γ1γ. «Bellorum enim ... parta sit.»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε
πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Cicero scripsit». 
Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Γ2α. «etiamsi natura tales non sint»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης
(μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο
εκφοράς της (μονάδες 2). 
Μονάδες 3 
Γ2β. «quae velit victor»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης
(μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της
(μονάδες 2) και να δηλώσετε το συντακτικό της ρόλο (μονάδα 1). 
Μονάδες 4 
Γ2γ. «Νunc intellego ... stultum fore»: να εντοπίσετε τον εξαρτημένο
υποθετικό λόγο (μονάδα 1), να τον μετατρέψετε σε ανεξάρτητο
(μονάδες 4), να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδα 1) 
και να σχηματίσετε υποθετικό λόγο που να δηλώνει υπόθεση
δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον (μονάδες 2).
Μονάδες 8 

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Απαντήσεις Θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών 2013

Α1.
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι μια κοινότητα και κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα γι’ αυτό που νομίζουν ότι είναι αγαθό), είναι φανερό ότι όλες (οι κοινότητες) στοχεύουν σε κάποιο αγαθό, προπάντων όμως στο κυριότερο(ανώτερο) απ’ όλα τα αγαθά στοχεύει η ανώτερη απ’ όλες τις κοινότητες, αυτή που περικλείει όλες τις άλλες. Αυτή λοιπόν είναι η ονομαζόμενη «πόλη» και η πολιτική κοινωνία.
ΕΝΟΤΗΤΑ 15
ΚΕΙΜΕΝΟ(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Επειδή λοιπόν η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το κάθε ένα τους είναι ένα «όλον» αποτελούμενο όμως από πολλά μέρη, είναι φανερό ότι πρέπει πρώτα να ψάξουμε να βρούμε τι είναι ο πολίτης· γιατί η πόλη είναι ένα σύνολο πολιτών. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ποιος πρέπει να ονομάζεται πολίτης και τι είναι πολίτης. Γιατί για τη λέξη «πολίτης» διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες· δεν υπάρχει μια γενική συμφωνία για το περιεχόμενο της λέξης «πολίτης» γιατί κάποιος που στην δημοκρατία είναι πολίτης στην ολιγαρχία πολλές φορές δεν είναι πολίτης.
Β2.  Ο Αριστοτέλης με δεδομένο ότι η πόλη είναι μια ολότητα πλήθους πολιτών «ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν», αναρωτιέται τι είναι αυτό που κάνει το πλήθος να αποτελεί ολότητα και όχι μια άμορφη μάζα; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό κρίνεται απαραίτητη πρώτα η διερεύνηση της έννοιας του «πολίτη», δηλαδή αυτού που κάνει κάποιον να ανήκει στα συστατικά στοιχεία του συνόλου που είναι η πόλη. Εύλογα δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είναι η πόλη» παρά μόνο μέσω της απάντησης στο ερώτημα «τι είναι πολίτης» και αυτό γιατί:
α) Ο πολίτης είναι μέρος της πόλης («Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις … πλῆθός ἐστιν»): η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων («τῶν συγκειμένων»), είναι δηλαδή ένα όλον («τι τῶν ὅλων») που αποτελείται από μέρη («ἐκ πολλῶν μορίων»), τους πολίτες. Η ταυτότητα της πόλης συνθέτει:
 
·         Στοιχεία φυσικά (τόπος και άνθρωποι)
·         Στοιχεία πολιτικά (συνταγματική τάξη και πολιτειακή οργάνωση)
Η σύνθεση των στοιχείων είναι οργανική και από αυτήν την άποψη η πόλη είναι ένα «όλον», δηλαδή ένα οργανικό σύνολο που έχει Μορφή (παράγοντας οργανικής ενότητας των μερών) και Τέλος (καθορισμένο σκοπό).
Επομένως, για να κατανοήσουμε το όλον, δηλαδή την πόλη, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το μέρος, δηλαδή τον πολίτη και τα χαρακτηριστικά του, αφού ο ρόλος του στην πολιτική τάξη είναι καθοριστικός.
Έτσι, προκειμένου ο Αριστοτέλης να φτάσει στον ορισμό της έννοιας «πόλις», ακολουθεί την αναλυτική μέθοδο. Αναλύει δηλαδή, μια γενική, σύνθετη έννοια –στην προκείμενη περίπτωση την έννοια «πόλη»– στα συστατικά της, τα επιμέρους στοιχεία της, τον πολίτη, και εντοπίζει, προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά τους. Αντίθετα, στις ενότητες 11-14, στην προσπάθειά του να εξηγήσει πώς γεννήθηκε η πόλη, ακολούθησε τη γενετική μέθοδο.
β) τίνα χρή καλεν πολίτην κα τίς  πολίτης.
Είναι το δεύτερο προκαταρκτικό ερώτημα που χρειάζεται διερεύνηση, για να απαντηθεί το αφετηριακό ερώτημα για τη φύση και τα είδη των πολιτευμάτων. Το ερώτημα για τον πολίτη είναι διμελές και παραπέμπει στο βάθος (τίς ὁ πολίτης) και το πλάτος της έννοιας (τίνα χρή καλεῖν πολίτην). Ο Αριστοτέλης προσανατολίζει την εξέταση α) στη συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που συνιστούν την έννοια του πολίτη (τίς ὁ πολίτης) και β) στον προσδιορισμό εκείνων που πρέπει να αναγνωριστούν ως πολίτες σε μια πόλη με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική θέση κ.ά. (τίνα χρή καλεῖν πολίτην).
γ) Έλλειψη ομοφωνίας για τον ορισμό της έννοιας «πολίτης» («Ὥστε … οὐκ ἔστι πολίτης»): πρέπει να διερευνηθεί η έννοια «πολίτης», όχι μόνο για να γίνει κατανοητή η έννοια της πόλης, αλλά και για να διασαφηνιστεί το περιεχόμενο της έννοιας «πολίτης», για το οποίο δεν υπάρχει ομοφωνία. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι διαφορετικά νοείται ο πολίτης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και διαφορετικά σε ένα ολιγαρχικό.
Ποιος είναι πολίτης εξαρτάται από το πολίτευμα που ισχύει στην πόλη, γιατί πολίτης είναι αυτός που μετέχει στην άσκηση κάποιας εξουσίας. Επειδή όμως υπάρχουν διαφορετικά πολιτεύματα με διαφορετικά ποιοτικά γνωρίσματα, ο πολίτης ορίζεται ανάλογα με τα διαφορετικά γνωρίσματα του πολιτεύματος στης πόλης του. Έτσι, μπορεί κανείς να είναι πολίτης σε δημοκρατικό πολίτευμα, όχι όμως και σε ολιγαρχικό ή τυραννικό. Όπως θα εξηγήσει στη συνέχεια του Γ’ βιβλίου των Πολιτικών, γίνεται κανείς πολίτης σύμφωνα με τον όρο, δηλαδή τη βάση που καθορίζει το είδος του πολιτεύματος. Η αρετή, ο πλούτος και η ελευθερία είναι οι όροι που διακρίνουν τα πολιτεύματα της αριστοκρατίας, της ολιγαρχίας και της δημοκρατίας αντίστοιχα και καθιστούν κάποιον πολίτη του πολιτεύματος αυτού. Για παράδειγμα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα για να γίνει κανείς πολίτης χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε ελεύθερος, σε ένα ολιγαρχικό να διαθέτει μια συγκεκριμένη ποσότητα πλούτου μαζί με την ελευθερία και στο αριστοκρατικό να είναι ευγενικής καταγωγής, ανδρείος και πεπαιδευμένος μαζί με την ελευθερία επίσης. Η ελευθερία είναι αναγκαία και επαρκής συνθήκη για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του πολίτη στο δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ στα άλλα πολιτεύματα είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής.
Οι πολιτικές αναλύσεις του Γ’ βιβλίου των Πολιτικών εξαρτώνται από τον ορισμό του πολίτη. Συγκεκριμένα, το σχήμα εξέτασης που διαμορφώνεται είναι το εξής:
Ορισμός του πολίτη → ορισμός της πόλης → ορισμός του πολιτεύματος → κατηγοριοποίηση των πολιτευμάτων
Ο Αριστοτέλης στην πολιτική φιλοσοφία του, εξετάζοντας την πολιτεία, εξετάζει την πόλη στο σύνολό της, γιατί η πολιτεία δεν είναι δυνατόν να νοηθεί ανεξάρτητα από την πόλη. Στην πολιτική ανήκει καθετί που αφορά την πόλη, δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που χαρακτηρίζεται από κοινότητα σκοπών, θεσμών και συνέχεται από ενιαία πολιτική εξουσία. Κατά την κρίση του φιλοσόφου η ολοκληρωμένη αξιολόγηση μιας πολιτείας προϋποθέτει τον καθορισμό της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στην οποία άλλωστε θεμελιώνεται, των οικονομικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της διαστρωμάτωσης αυτής, των ηθικών και ιδεολογικών αντιλήψεων που εκδηλώνονται στο πλαίσιό της, της παιδείας που προσφέρει και της κοινωνικής κατηγορίας, δηλαδή του συνόλου των πολιτών, στην οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα κοινά. Συνθέτοντας τις τρεις βασικές έννοιες γράφει ο Αριστοτέλης: «Eἴπερ γάρ ἐστι κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔστι δέ κοινωνία πολιτῶν πολιτείας» (Αν πάλι η πόλη πράγματι είναι κάποιο είδος κοινωνίας, υφίσταται και ως κοινωνία πολιτών στη βάση μιας πολιτειακής οργάνωσης… 1276 b1-3). Η φυσική πολιτικότητα κατά Αριστοτέλη δείχνει ότι η συμμετοχή του ανθρώπου στον πολιτικό βίο συνθέτει τη βιολογική ορμή του για συνύπαρξη (κοινωνία) με άλλους ανθρώπους και την πραγμάτωση της ανθρώπινης φύσης μέσα στην πόλη. Συγχρόνως, φαίνεται ότι η ταυτότητα της πόλης εξαρτάται από το πολίτευμά της.

Β4. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 178-179 : «Επειδή διαβάζοντας ….. έξω από την πόλη».
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Γ1.  Λοιπόν,  γίνεται καταγγελία και από κάποιους μετοίκους και από υπηρέτες για τίποτα σχετικό με τις Ερμές, αλλά για κάποιες περικοπές άλλων αγαλμάτων, που είχαν γίνει πρωτύτερα από νεώτερους για διασκέδαση και σε κατάσταση μέθης, και ταυτόχρονα ότι τα μυστήρια τελούνται σε σπίτια με σκοπό την  ιεροσυλία· για αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και αυτά υποστηρίζοντας, αυτοί  που δυσανασχετούσαν πολύ περισσότερο με τον Αλκιβιάδη, επειδή στάθηκε εμπόδιο σ’ αυτούς, για να μην  ηγηθούν με ασφάλεια της δημοκρατικής παράταξης και, επειδή νόμισαν, αν αυτόν διώξουν, ότι θα μπορούσαν να είναι πρώτοι, μεγαλοποιούσαν και φώναζαν ότι και τα μυστήρια και η περικοπή των Ερμών έγιναν για την κατάλυση της δημοκρατίας και τίποτα από αυτά δεν υπήρχε που δεν έγινε με τη συμμετοχή του, επιλέγοντας ως αποδείξεις τις άλλες αντιδημοκρατικές παρανομίες του ίδιου στις καθημερινές ασχολίες.
Γ2.  τινων: τινά
       ὕβρει: ὕβριν
       ὄντι: τοῑς οὖσι
       μάλιστα: μάλα
       ἐπῃτιῶντο: ἐπαιτιῶ
       ὑπολαμβάνοντες: τοῖς ὑποληφθεῖσι
       ἐξελάσειαν: ἐξελῷεν
       ἐβόων: βοᾶν
       εἴη: ἔσται
       ἐπράχθη: πεπράχθω

Γ3α.  περί τῶν Ἑρμῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο Μηνύεται
ὑπὸ νεωτέρων: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο       γεγενημέναι
       τὰ μυστήρια: υποκείμενο στο ποιεῖται (αττική σύνταξη)
       τὸν Ἀλκιβιάδην: αντικείμενο στο ἐπῃτιῶντο
      δήμου: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο καταλύσει
      αὐτοῦ: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο παρανομίαν
Γ3β.  Ο υποθετικός λόγος είναι: υπόθεση: εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, απόδοση: ἂν εἶναι (ἂν εἶεν). Πρόκειται για πλάγιο υποθετικό λόγο που στον ευθύ σχηματίζει το είδος «απλή σκέψη του λέγοντος». 


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthra/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-2013#ixzz2UU9bosbZ
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook