Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Λύσεις Ιστορίας Κατεύθυνσης 2016

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Τν κόμμα ηοσ Γ. Θεοηόκη1 ήηαλ πην κεηξηνπαζέο από ηα άιια δύν θαη δεηνύζε λα δηνξζώζεη απηά πνπ ζεσξνύζε ιάζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σπκθσλνύζε κε ηελ πάζε ζπζία αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ θαη δεηνύζε θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα ηνπο κηθξνεηζνδεκαηίεο. Από ην θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηε ζπληαγκαηηθή θξίζε ηνπ 1915, κεηαμύ ησλ αληηβεληδειηθώλ θνκκάησλ ην ζενηνθηθό θόκκα είρε ηε κεγαιύηεξε εθινγηθή βάζε, θαη έηζη απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθώλ. Σην κεηαμύ, ε επαλάζηαζε είρε απνθηήζεη ηζρπξά εξείζκαηα ζε όιε ηελ Κξήηε. Οξγαλώζεθε «Προζωρινή Κσβέρνηζις ηης Κρήηης2 » ζην Θέξηζν, κε πξόεδξν ηνλ Δι. Βεληδέιν θαη ππνπξγνύο ηνπο Κ. Φνύκε θαη Κ. Μάλν. Η θπβέξλεζε πξνέβε ζηελ έθδνζε γξακκαηίσλ γηα εζσηεξηθό παηξησηηθό δάλεην 100.000 δξαρκώλ, νξγάλσζε ππεξεζίεο νηθνλνκηθώλ, ζπγθνηλσληώλ θαη δηνίθεζεο, ηύπσζε γξακκαηόζεκα θαη εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα, «Το Θέριζο». Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο Σύκβαζεο ηεο Λνδάλεο ηδξύζεθε ε Μικηή Επιηροπή Ανηαλλαγής3 κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Τελ απνηεινύζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Τνύξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α’ Παγθόζκην πόιεκν θξαηώλ) κε αξκνδηόηεηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκώλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. 1 Σχολικό βιβλίο σελ. 92-93. 2 Σχολικό βιβλίο σελ. 214. 3 Σχολικό βιβλίο σελ. 151. 2 ΘΔΜΑ Α2 ΣΩΣΤΟ4 ΛΑΘΟΣ5 ΛΑΘΟΣ6 ΛΑΘΟΣ7 ΣΩΣΤΟ8 ΘΔΜΑ Β19 Η επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Τνπξθία. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 1918 ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Η παιηλλόζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη εππνξόηεξνη θαη νη πξόζθπγεο νη πξνεξρόκελνη από νξηζκέλεο κόλν πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη πεξηζζόηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε Σκύξλε, ην Μάην ηνπ 1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθύγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζώο πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία είραλ κεξηθώο ή εληειώο θαηαζηξαθεί. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζε ζπίηηα Διιήλσλ είραλ εγθαηαζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξόζθπγεο από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο. Σηα πιαίζηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο Σκύξλεο ηδξύζεθε ε «Υπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο», ε νπνία βνεζνύζε όζνπο επέζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο. Οη εηξεληθέο όκσο κέξεο δελ θξάηεζαλ πνιύ. Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922, ζα έπαηξλαλ πάιη ην δξόκν ηεο πξνζθπγηάο. ΘΔΜΑ Β210 4 Σχολικό βιβλίο σελ. 84 5 Σχολικό βιβλίο σελ. 209 6 Σχολικό βιβλίο σελ. 220 7 Σχολικό βιβλίο σελ. 49 8 Σχολικό βιβλίο σελ. 54 9 Σχολικό βιβλίο σελ. 142-143. 10 Σχολικό βιβλίο σελ. 157. 3 Τελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζόηεξν ην θξάηνο θαη ιηγόηεξν ε ΔΑΠ, ε νπνία πξόζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθώλ θαη βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ (όπσο ε ηαπεηνπξγία). Σε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κόλν ζηέγαζε θαη όρη πξόλνηα γηα εύξεζε εξγαζίαο. Η αζηηθή ζηέγαζε ζπλάληεζε πεξηζζόηεξα εκπόδηα από ηελ αγξνηηθή. Ο αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιάμηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο πόιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπζηεξνύζαλ, ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ αλσκαιηώλ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930. Πξόβιεκα επίζεο απνηεινύζε ε πεξηπιάλεζε ησλ αζηώλ πξνζθύγσλ από πόιε ζε πόιε γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο ζηηο πόιεηο ηα πξώηα ρξόληα εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, είηε θάλνληαο «κεξνθάκαηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, είηε σο πιαλόδηνη κηθξνπσιεηέο θαη κηθξνθαηαζηεκαηάξρεο. Άιινη δνύιεςαλ σο λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκόζηα έξγα ζηηο πόιεηο ή ζηελ ύπαηζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα, δηάλνημε δξόκσλ, θαηαζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληώλ θ.ά.). ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΘΔΜΑ Γ1 α) Από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 78-79) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Παξά ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α', ε Δζλνζπλέιεπζε επέβαιε ηελ αξρή λα πξνέξρεηαη ε θπβέξλεζε από ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Απηό πνπ δελ νξίζηεθε κε ζαθήλεηα, δηόηη ζεσξήζεθε απηνλόεην, ήηαλ όηη ν βαζηιηάο όθεηιε λα δώζεη ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο ζε βνπιεπηή ηνπ θόκκαηνο πνπ είρε ηελ εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο. Ο Γεώξγηνο εθκεηαιιεύηεθε απηήλ ηελ αζάθεηα, γηα λα δηνξίδεη θπβεξλήζεηο ηεο αξεζθείαο ηνπ.» Από ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη εμήο πιεξνθνξίεο. Κείκελν Α΄: Η θξηηηθή ηνπ Τξηθνύπε κεηά ηελ εθινγηθή λνζεία ηεο 29 Ινπλίνπ 1874 κε ην άξζξν «Τηο πηαίεη» ζην νπνίν επηξξίπηεη ηελ επζύλε ηεο πνιηηηθήο θξίζεο ζην Βαζηιηά σο ην κνλαδηθό ππεύζπλν απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Θεσξεί κάιηζηα όηη ππάξρεη αλάγθε απνδνθηκαζίαο ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο ηίζεηαη ην δίιεκκα «ππνηαγή ζηελ απζαηξεζία ή επαλάζηαζε» θαζώο νη πνιηηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ ππνθύςεη ζηελ απζαηξεζία θαη ηελ απηαξρηθόηεηα ηνπ Βαζηιηά. Κείκελν Β΄: Η παξαδνρή ηνπ Βαζηιηά ζηε δηάξθεηα ηνπ ιόγνπ ηνπ ζηε Βνπιή γηα ηε κε αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο κέρξη ηελ ςήθηζε ηεο Αξρήο ηεο Γεδεισκέλεο. β) Από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 78-79) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Η ςήθηζε ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο ην 1875. Η ηδέα αλήθε ζηνλ λέν ηόηε πνιηηηθό Φαξίιαν Τξηθνύπε, ν νπνίνο ππνζηήξημε δεκόζηα όηη κόλε ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ήηαλ ε ζπγθξόηεζε δύν κεγάισλ 4 θνκκάησλ εμνπζίαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο Αγγιίαο. Γηα λα θαηαζηεί απηό δπλαηόλ, έπξεπε ν βαζηιηάο λα αλαζέηεη ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο κόλν ζε πνιηηηθό ν νπνίνο ζαθώο είρε ηε «δεδεισκέλε» εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηώλ. Απηό ζα ζηεξνύζε από ηα θόκκαηα κεηνςεθίαο ηε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε, ζα ηα σζνύζε ζε ζπλέλσζε κε ηα κεγάια θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ζηαζεξόηεξεο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. Ο βαζηιηάο, ππό ηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ επαλαζηαηηθνύ αλαβξαζκνύ ηνπ ιανύ, πηνζέηεζε ηειηθά ηελ άπνςε ηνπ Τξηθνύπε, ε νπνία απνηειεί ηνκή ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ρώξαο, θαζώο νδήγεζε ζε κεηαβνιή ηνπ πνιηηηθνύ ηνπίνπ.» θαη (ζει. 80) «Τν δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ 1875 θαη ηνπ 1880 απνηειεί κεηαβαηηθή πεξίνδν. Σηηο εθινγέο ηνπ 1875 θαη ηνπ 1879 θαλέλα θόκκα δελ θέξδηζε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 1884, ηα δύν κεγάια θόκκαηα, ηνπ Τξηθνύπε θαη ηνπ Γειηγηάλλε, έιεγραλ ην 92,2% ησλ εδξώλ ζην Κνηλνβνύιην. Τν θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα θαη ν δηθνκκαηηζκόο ζεκειηώζεθαλ.» Από ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη εμήο πιεξνθνξίεο. Κείκελν Α΄: Η δηαηύπσζε ηεο ζέζεο από ηνλ Τξηθνύπε γηα αλάγθε ζρεκαηηζκνύ θπβεξλήζεσλ πιεηνςεθίαο θαη ηε δεκηνπξγία δηθνκκαηηθνύ ζπζηήκαηνο γεγνλόο πνπ ζα έδηλε ιύζε ζηελ πνιηηηθή θξίζε θαη ζα απνκάθξπλε θάζε πξννπηηθή εθηξνπήο ηνπ πνιηηεύκαηνο. Κείκελν Β΄: Η απνδνρή ηνπ Βαζηιηά κε ην ιόγν ηνπ ζηε Βνπιή, σο απαξαίηεην ζηνηρείν αξκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ηε δεκηνπξγία θπβεξλήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο Γεδεισκέλεο εκπηζηνζύλεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπηώλ. ΘΔΜΑ Γ1 α) Για τις νομοθετικές ρσθμίσεις τοσ 1870-1871 από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 25) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Η νξηζηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλε κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1870-1871. Σηόρνο ησλ λνκνζεηεκάησλ ήηαλ λα εμαζθαιηζηνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα νη αθηήκνλεο ρσξηθνί, κε ηελ παξνρή γεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Ταπηόρξνλα, ην θξάηνο πξνζπαζνύζε λα εμαζθαιίζεη, κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο εθπνίεζεο, ηα κεγαιύηεξα δπλαηά έζνδα, πνπ ζα έδηλαλ κηα αλάζα ζην δηαξθέο δεκνζηνλνκηθό αδηέμνδν. Οη ζηόρνη ήηαλ αληηθαηηθνί θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κόλν ν πξώηνο επηηεύρζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Από ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη εμήο πιεξνθνξίεο. Κείκελν Α΄: Οη νηθνλνκηθνί ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ην θξάηνο ζε κηα πξνζπάζεηα αύμεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ από ηα πνζά εμαγνξάο αιιά θαη ηηο εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ αγνξά θαη ζα ππάξμεη ηαπηόρξνλε δαλεηνδόηεζε γηα ηελ ηόλσζε ηεο αγνξάο. Η απώιεηα ηνπ 25% από ηελ παξαρώξεζε ηεο δεκόζηαο γεο γηα ην θξάηνο ζα αληηζηαζκηζηεί από 5 ηνπο θόξνπο θαη ηνπο δαζκνύο αθνύ ζα ππάξμεη κεγαιύηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο. Δπίζεο νη θνηλσληθνί ιόγνη πνπ επέβαιαλ ηελ αλάγθε αλαδηαλνκήο ηεο γεο ζε αθηήκνλεο θαη κηθξντδηνθηήηεο γηα ηελ απνθπγή εληάζεσλ θαη θνηλσληθώλ αλαηαξαρώλ. Δμάιινπ, ην όιν εγρείξεκα εληαζζόηαλ ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο θαη πξνώζεζεο ηεο εθβηνκεράληζεο από ηνλ Κνπκνπλδνύξν. Για τη νομοθετική ρύθμιση τοσ 1917 από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 43-44) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Τν απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο έγηλε ζηα ηαξαγκέλα ρξόληα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηνπ «εζληθνύ δηραζκνύ». Τν 1917 ε θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε απνθάζηζε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο. Ο ζηόρνο ήηαλ δηπιόο: αθελόο ε ζηήξημε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ ειιεληθώλ ηδηνθηεζηώλ γεο ζηηο λεναπνθηεζείζεο πεξηνρέο θαη αθεηέξνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ε πξόιεςε θνηλσληθώλ εληάζεσλ ζηνλ αγξνηηθό ρώξν. » Από ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη εμήο πιεξνθνξίεο. Κείκελν Β΄: Σην πιαίζην κηαο εθηεηακέλεο αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο, ε πξνζπάζεηα ησλ Φηιειεπζέξσλ είρε σο ζηόρν λα εληζρύζεη ην εζληθό θξόλεκα ησλ ρσξηθώλ θαη λα πξνζειθύζεη ηνπο ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο κέζσ ησλ απαιινηξηώζεσλ. Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο γαηνθηήκνλεο πξνβιεπόηαλ ε εθνύζηα παξαρώξεζε γεο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ αθηεκόλσλ αγνξαζηώλ . Κείκελν Γ΄: Σηε Βόξεηα Διιάδα εθαξκόζηεθε ην ζύζηεκα πνπ είρε ήδε εθαξκνζηεί θαη ζην λόην κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ζε πνιηηηθό επίπεδν θαη είρε σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία κηθξντδηνθηεηώλ θαη κηθξώλ νηθνγελεηαθώλ κνλάδσλ. Τν γεγνλόο απηό έδηλε ην δηθαίσκα ζην ειιεληθό θξάηνο λα λνκηκνπνηήζεη ηηο θηήζεηο ηνπ ζηε Βόξεηα Διιάδα. β) Για τις νομοθετικές ρσθμίσεις τοσ 1870-1871 από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 25) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Σύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη δηθαηνύρνη αγξόηεο κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ όζε γε ήζειαλ, κε αλώηαην όξην ηα 80 ζηξέκκαηα γηα μεξηθά εδάθε θαη ηα 40 ζηξέκκαηα γηα αξδεπόκελα. Από ην 1870 σο ην 1911 δηαλεκήζεθαλ 2.650.000 ζηξέκκαηα κε 370.000 παξαρσξεηήξηα, πξάγκα πνπ δείρλεη όηη νη θηινδνμίεο ή νη δπλαηόηεηεο ησλ αγξνηώλ γηα απόθηεζε θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο αιιά θαη ν πνιπηεκαρηζκόο ηεο γεο ήδε κεγάινο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο θπηείεο, ειαηόδελδξα θαη ακπέιηα, ν κέζνο όξνο έθηαζεο ησλ ηδηνθηεζηώλ ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξνο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθώλ. Δπξόθεηην όκσο γηα ζεκαληηθή δηαλνκή θαιιηεξγήζηκσλ γαηώλ, ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί κε ηα 600.000 ζηξέκκαηα εζληθώλ γαηώλ πνπ είραλ δηαλεκεζεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, από ην 1833 κέρξη ην 1870. Ωζηόζν, κόλν ην 50% πεξίπνπ ηνπ αληηηίκνπ ησλ παξαρσξνύκελσλ γαηώλ πιεξώζεθε ηειηθά ζην θξάηνο από ηνπο αγνξαζηέο ηεο εζληθήο απηήο ηδηνθηεζίαο.» 6 Για τη νομοθετική ρύθμιση τοσ 1917 από ην ζρνιηθό βηβιίν (ζει. 44) λα αμηνπνηεζεί ην απόζπαζκα: «Με βάζε απηά ηα λνκνζεηήκαηα ε απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ αγξνηηθώλ ηδηνθηεζηώλ έγηλε δπλαηή ζηα ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν ρξόληα, όηαλ ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ θξαηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Η αλαδηαλνκή πνπ έγηλε έθηαζε ζην 85% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζην 68% ζηε Θεζζαιία. Σην ζύλνιν ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο ρώξαο ην πνζνζηό απηό αλήιζε ζε 40%.» Από ηα ηζηνξηθά παξαζέκαηα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη εμήο πιεξνθνξίεο. Κείκελν Β΄: Η Κπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο εμαηηίαο ησλ ελδναζηηθώλ ζπγθξνύζεσλ θαη ηνπ εζληθνύ δηραζκνύ αλαγθάζηεθε λα επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή απαιινηξίσζε ηεο γεο. Κείκελν Γ΄: Η νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζπληειέζηεθε κεηά ην 1923 κε ηε δηαλνκή εθηάζεσλ γεο πνπ πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζε Τνύξθνπο θαη Βνύιγαξνπο αληαιιάμηκνπο θαη ζε κεγαινγαηνθηήκνλεο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου